Skip to content Skip to footer

Březiněveská knihovna patří dlouhodobě k nejaktivnějším menším knihovnám pražského regionu. Za jejími úspěchy stojí zejména dvě velmi kreativní dámy, kterým se podařilo skvěle převést do praxe aktuálně hojně diskutovaný koncept komunitní knihovny.

Anna Koudelková: Jsme místní knihovna sídlící v Městské části Praha-Březiněves, kterou najdete v severním cípu Prahy. Naše knihovna se nachází v budově, jež slouží zároveň jako sídlo Úřadu městské části a Sboru dobrovolných hasičů. Novodobá historie knihovny se začala psát od roku 2018, kdy prošla celkem zásadní rekonstrukcí. Od té doby se snažíme našim návštěvníkům nabízet v knihovně nejenom klasické výpůjční služby, ale především prostor pro jejich nápady a kreativitu. Pravidelně tak pořádáme besedy, workshopy, deskohraní, tvořivé kurzy pro děti i dospělé, tematické besídky s živou hudbou, ale také procházky s výkladem. Podporujeme informační a počítačovou gramotnost.  Pořádáme poradnu a tréning paměti, PC kurzy pro seniory, fotokurzy, programování pro náctileté i besedy na téma děti a digitální technologie.

Anna Koudelková: Za úspěchem, který je pro nás velkou poctou, stojí dlouhodobá práce pro knihovnu, vykonávaná od srdce. Snažíme se sledovat nejnovější trendy a posunovat se vpřed díky novým projektům. Přínosná je pro nás také spolupráce s metodickým oddělením Městské knihovny v Praze a trvalé sebevzdělávání. Snažíme se, aby naše knihovna byla místem setkávání, osobního tvůrčího rozvoje, kreativity a tvořivosti.

Anna Koudelková: Nikdy by mne nenapadlo, že budu mít něco dočinění s knihovnou, i když čtení, knihovna byly vždy můj zdroj inspirace a koníček. Jako zaměstnankyně místního úřadu na mateřské dovolené jsem si vzala na starost knihovnu po naší paní zesnulé knihovnici, kterou jsem měla velmi ráda. Vzhledem k tomu, že jsem neměla o vedení knihovny žádné informace, obrátila jsem se na metodické oddělení Městské knihovny. K mému překvapení, hned druhý den  dorazili , poradili nám užitečné informace, co a jak  a já s dvouletou dcerkou jsme se vrhly do práce.

Knihovnu jsme za podpory zastupitelstva zrekonstruovali. Vyměnili jsme nábytek, podlahu, koupili sedačku. Začala jsem žádat o dotace a každoročně posouvat knihovnu dopředu. Po ukončení mateřské dovolené a návratu do práce jako referent státní správy, jsem pokračovala v práci jako referenční knihovník a  knihovníkem se tehdy po mě stala má prvorozená dcera, studentka medicíny Simona Koudelková, která zároveň pořádala tvůrčí dílny na akcích knihovny a přednášky na téma zdraví. Po jejím odchodu jsem oslovila současnou kolegyni Andreu – a měla jsem šťastnou ruku. Ukázalo se, že Andrea je zapálená pro věc, je velmi kreativní a krásně doplňuje mozaiku aktivit naší knihovny. Já nyní tvořím PR knihovny, nové projekty, rozpočet knihovny, žádosti o dotace, pořádám besedy, vyplňuji roční statistiky  a benchmarking. 

Andrea Moravcová: Jako obyvatelka Březiněvsi s ukončenou filozofickou fakultou a končící mateřskou dovolenou jsem byla oslovena, zda bych neměla zájem vypomoct v knihovně. Bylo mi umožněno zrealizovat pak myšlenku pravidelných setkávaní u tvořivých aktivit a deskohraní. S kolegyní máme rozdělené kompetence na administrativní zázemí a na konkrétní kontakt se čtenářem. Z mého pohledu je to skvěle nastavený fungující model, kdy netříštíme svou pozornost a energii na všechny aspekty knihovního provozu, ale naopak můžeme věnovat plně prostor zadaným úkolům.

Anna Koudelková: Samozřejmě se snažíme oslovit všechny obyvatele Březiněvsi. Nejvíce ale naši knihovnu dle mého názoru využívají rodiny s dětmi. Na besedy ale chodí i senioři a těší nás, že nás navštěvují také lidé středního věku, které se knihovnám obecně moc nedaří oslovovat.

Andrea Moravcová: Jak vyplývá i ze statistik na facebookovém profilu, našimi nejčastějšími návštěvníky jsou ženy středního věku, které mají osobní zájem o čtení a aktivity v knihovně, nebo zároveň vedou své děti ke čtení a komunitnímu tvořivému setkávání. Určitě je velkou výzvou přilákat do knihovny náctileté návštěvníky. Tam vidím základ hlavně v akceptaci jejích zájmů, které často nekorespondují s tradiční představou rodičů o vhodném čtení pro mladé. Dále vidím nízký zájem střední generace mužů koncentrované na materiální zabezpečení rodiny, která vnímá volnočasové čtení jako neadekvátní neziskovou činnost. Zde je šance přitáhnout jejich zájem prostřednictvím doprovodu dětí na akce.

Anna Koudelková: Při výběru témat akcí se řídím inspirací ze současného dění, novými trendy, které návštěvníky zajímají a také oni sami často přicházejí se zajímavými tématy. Občas také opakujeme setkání se zajímavými lidmi, která byla úspěšná. Oblíbení bývají u návštěvníků známé osobnosti jako jsou například herci, spisovatelé, cestovatelské besedy a historické přednášky, besedy s lékaři, seberozvojové přednášky a  fotokurzy. Oslovujeme rovněž zajímavé lidi z naší městské části. Pro děti zase vánoční a velikonoční besídky s vyprávěním, živou hudbou a tvořením a besedy se živými zvířaty a výtvarné workshopy s malířkami. Tak vznikl také náš maskot – knihovní Skřítenka, která je vytvořena dle návrhu a obrazu malířky Daniely Filipi, s níž knihovna pravidelně spolupracuje. Naši návštěvníci jsou pro nás zároveň partnery a spolutvůrci, při plánování programu reflektujeme jejich přání zjištěná v pravidelných dotaznících.

Andrea Moravcová: V rámci tvořivých setkání se snažím vnímat zájem účastníků. Sleduji, co upoutá pozornost, nadchne… Sleduji reakce na facebooku. Tvoření musí být připraveno důsledně a často aspoň ve 2 úrovních náročnosti. Významným faktorem je osobní zainteresování lektora a individuální přístup k jednotlivým účastníkům.

Anna Koudelková: Se zřizovatelem knihovny (MČ Praha-Březiněves) jsme velmi spokojeni. Místní zastupitelstvo velmi podporuje kulturní rozvoj a komunitní setkávání občanů. Kromě klasického knižního fondu tak můžeme pořizovat i další dokumenty o které je zájem, například deskové hry a podařilo se nám zřídit také menší fond didaktických hraček a pomůcek pro děti. Kromě nákupu fondu máme samozřejmě vyhrazeny finance i na pořádání akcí. Snažíme se ale využívat i jiné zdroje – nejčastěji program Ministerstva kultury VISK 3 a Knihovna 21. století, kde jsme žádaly o výpočetní techniku a také příspěvek na komunitní akce.

Anna Koudelková: Vzhledem k tomu, že MČ Praha Březiněves se vyznačuje i přes  svých 2150 obyvatel množstvím spolků, kooperujeme společně s většinou z nich a tato spolupráce je oboustranně obohacující.

Ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu zahrádkářů Březiněves Praha pořádáme přednášky na téma zahrádkaření, je u nás umístěna při vstupu do knihovny Semínkovna a pořádají se zde setkání a schůze. Se sociální komisí se zúčastňujeme vítání občánků, kde každoročně obdarováváme malé občánky knižním dárkem z projektu Bookstart a pozvánkou do knihovny.

 S kulturní komisí MČ Praha – Březiněves pořádáme společně Den dětí, v knihovně je jedno ze stanovišť pro plnění úkolů. Spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou MČ Praha Březiněves, děti chodí v rámci příměstských táborů do naší knihovny, kde jsou pro děti připraveny tvořivé aktivity. Naši knihovnu rovněž prezentujeme na spolkovém dni naší Městské části, který se koná v březiněveském komunitním centrum. Tvoříme rovněž zázemí místní komunitě občanů z Ukrajiny, kteří se aktivně zapojují do komunitní činnosti v knihovně. Jako poděkování nám vyrobili z korálků strom – břízu, kterou má MČ Praha Březiněves ve znaku.  

Anna Koudelková: Naším hlavním cílem je stát se profesionální knihovnou, rozšířit otvírací dobu, tak abychom mohli dále rozvíjet služby pro naše návštěvníky. V příštím roce plánujeme také zavést půjčování e-knih, spolufinancované programem Ministerstva kultury VISK 3.

V budoucnu plánuje naše městská část výstavbu nové knihovny, jež bude součástí nového komunitního centra. Tuto snahu velmi vítáme, protože nyní jsme omezeni cca 100 metry čtverečními, které už nám pro naše aktivity přestávají stačit. Aktuálně je také v přípravě výstavba nové základní školy, se kterou bychom rádi navázaly spolupráci.

Andrea Moravcová: V letošním roce jsme nastavili v kalendáři pravidelné setkávání v knihovně a vzhledem k stoupajícímu zájmu bychom chtěli tenhle trend dodržet a dále rozvíjet. Po prvním nečekaně úspěšném setkání Klubu čtenářů Březiněves bude v příštím roce vyhrazen každého čtvrt roku prostor i pro tuhle aktivitu. Vzhledem k tomu, že Březiněves zatím nemá základní školu se školní knihovnou, zkusíme od ledna postupně aktivizovat projekt Lovci perel.

Na otázky odpovídaly: Anna Koudelková a Mgr. Andrea Moravcová, foto: SKIP, MKP, Knihovna Březiněves, MČ Březiněves