Skip to content Skip to footer

Naše služby

Služby knihovnám

Městská knihovna v Praze (dále MKP) je zřizována hlavním městem Praha jako veřejná knihovna s univerzálním fondem pro oblast Prahy. Zároveň plní roli krajské knihovny v samosprávním územním celku kraje Praha ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (Knihovní zákon).

Z toho vyplývá pro MKP v souladu s „Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky“ úkol zajišťovat základním knihovnám poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budovat a poskytovat výměnné soubory a vykonávat další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven v kraji.

MKP nepověřuje žádnou knihovnu v kraji výkonem RF a vykonává jak funkci krajské, tak také pověřené knihovny. V rámci výkonu regionálních funkcí obsluhuje 40 veřejných knihoven.  Z toho 23 knihoven profesionálních, 16 knihoven s dobrovolným pracovníkem a 1 specializovanou knihovnu.

Městská knihovna v Praze v rámci výkonu své regionální funkce usiluje v souladu se svou Strategií zejména o dostupnost služeb pražských knihoven pro širokou veřejnost. Kromě podpory tradičních služeb je cílem MKP zejména dlouhodobé a systematické prosazování zájmů knihoven a osvěta v oblasti působení knihoven nejen jako půjčoven knih, ale především jako kulturních a vzdělávacích institucí, které jsou nedílnou součástí místních komunit. Nezanedbatelná je také snaha vyčíslení ekonomické přínosnosti knihoven.

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Městské knihovny v Praze.