Skip to content Skip to footer

V tomto roce Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven slaví pět let své existence. Bylo zřízeno v roce 2018 za podpory Ministerstva kultury ČR jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020 v rámci projektu VISK 1 Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR, realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven. Potřeba metodického centra vyplynula mimo jiné i z Průzkumu prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR z roku 2016, který uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS, příspěvková organizace MK ČR. Výsledky tohoto šetření potvrdily naléhavost řešení prostorového zázemí knihoven a jejich vybavení (zejména v obcích do 5000 obyvatel).

Cílem metodického centra je podporovat výstavbu a modernizaci knihoven, být spolehlivým zdrojem informací pro zřizovatele knihoven a odbornou knihovnickou veřejnost, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení aktuálních trendů při navrhování exteriérů a interiérů knihoven. Pro tyto účely slouží vlastní webové stránky. Ty jsou prvním kontaktním místem, kde se zájemce může dozvědět řadu informací, seznámí se s mnoha podněty a najde dokumenty, které s výstavbou a rekonstrukcí knihoven souvisejí. Fungování MCVRK je personálně zajišťováno jednou pracovnicí – Mgr. Lenkou Dostálovou, která v něm působí od roku 2019.

Centrum aktivně spolupracuje s Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a také s mezinárodní organizací LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států. Lenka Dostálová je v této organizaci členem pracovní skupiny Architecture Group, jejímž cílem je sledovat trendy v architektuře knihoven. Mezi klíčové činnosti metodického centra patří:

 • konzultace a poradenství při výstavbě, rekonstrukci či modernizaci knihovny,
 • informace, kde najít vhodné finanční zdroje (vypsané dotační tituly a granty),
 • kontakty na výrobce a dodavatele knihovnického mobiliáře a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,
 • odborné semináře na téma architektura knihoven,
 • metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven,
 • databázi knihoven jako příklady dobré praxe včetně bohaté fotogalerie.
Webové stránky Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Z dosavadní činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:

 • Od roku 2019 spolupracuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven s Fakultou architektury VUT v Brně. Každým rokem je pro studenty vypisováno ateliérové zadání Knihovna pro 21. století, v rámci kterého vytvářejí ideové návrhy včetně 3D modelů pro vytipované obecní knihovny.
 • Uspořádání konference Architektura a role knihoven v současnosti v Městské knihovně v Písku, na které byly prezentovány příklady dobré praxe rekonstrukcí českých i zahraničních knihoven, problematika veřejných architektonických soutěží týkající se knihoven a tematika komunitní role knihoven.
 • Realizace putovní výstavy (re)Vize knihoven 21. století: prostor – funkce – příležitost,  která prezentuje architektonické realizace knihoven v letech 2015 až 2020. Součástí výstavy je i historie budovy MZK a návrhy a trojrozměrné modely studentů Fakulty architektury VUT v Brně. Výstava je k dispozici i v online verzi.
 • Na web Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven byla uvedena Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR,  která shromažďuje podrobné informace o novostavbě, rekonstrukci nebo jiné stavební úpravě všech typů knihoven včetně obrazového doprovodu. Vznik databáze byl podpořen Ministerstvem kultury z projektu VISK 1
 • Ve spolupráci s Knihovnickým institutem NK ČR byl připraven praktický seminář Jak na prostory knihoven,  který se konal celkem ve třech termínech – v Moravské zemské knihovně v Brně, Knihovně města Ostravy – pobočka Podroužkova a v Národní knihovně České republiky v Praze.
Brožura Veřejná knihovna – srdce obce

Také publikační činnost Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven je bohatá. V období pěti let bylo vydáno mnoho důležitých materiálů, které jsou využívány nejen jako informační příručky pro knihovny a knihovníky, ale slouží i jako dobrá pomůcka při vyjednávání se zřizovateli či provozovateli knihoven.

Můžeme zmínit např.:

I další plány na rozvoj činnosti Centra jsou zajímavé – v přípravě je aktualizace Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky (za podpory grantového programu VISK) a aktualizace příručky Knihovna v obci. Také vysoký zájem o odborné semináře svědčí o tom, že téma architektury knihoven, jejich designu a prostředí je žádané i potřebné. Neméně důležité jsou i osobní návštěvy knihoven – ať už těch, které se na rekonstrukci či výstavbu připravují, nebo těch, které tímto procesem už prošly. Výsledkem je Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR (stavby a rekonstrukce od roku 1992 do současnosti). Pro další rozvoj Centra je nezbytná i úzká spolupráce nejen s Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR, ale také se zahraničními knihovnami.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven se za svou krátkou dobu stalo klíčovým partnerem nejen pro knihovny a knihovníky, ale také pro zřizovatele, architekty a širokou odbornou veřejnost, kterým nabízí teoretické i praktické rady. Poskytuje nezbytnou podporu a vedení pro projekty výstavby a rekonstrukce knihoven, je důležitým zdrojem znalostí, rad a informací. Díky existenci tohoto jedinečného metodického centra mají knihovny a jejich zřizovatelé možnost získat poradenství a nezbytné kontakty. To vše pomáhá zajistit, že se knihovny v České republice při rozhodování o nových prostorách mají na koho obrátit a díky tomu se mohou stát nejen moderními a estetickými, ale také plně funkčními a efektivními místy.


Vedoucí Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven Mgr. Lence Dostálové byla letos udělena Medaile Z. V. Tobolky. Zeptali jsme se jí, jak toto ocenění vnímá. Její odpověď byla následující: „Přiznám se, že jsem byla velmi překvapena a zaskočena, protože dostat toto významné ocenění pro mě znamená, že práce, kterou dělám, má smysl a je přínosná. Vím, že to není cena jen pro mě, ale je to také cena pro MZK, pro všechny knihovny, architekty a lidi kolem knihoven, kvůli kterým svou práci dělám. A to má smysl.“

Společně s ní a dalšími oceněnými získal na konferenci Knihovny současnosti medaili Z. V. Tobolky za významný přínos českého knihovnictví i ředitel MZK Tomáš Kubíček. Gratulujeme!

Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Lenka. Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven již pět let pomáhá (nejen) knihovnám. Duha: Informace o knihách a knihovnách [online]. 2023, 37(4) [cit. 2023-12-06]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/metodicke-centrum-pro-vystavbu-rekonstrukci-knihoven-jiz-pet-let-pomaha-nejen-knihovnam