Skip to content Skip to footer

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra

4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – malá kulturní a kreativní centra

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.

Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Popis podporovaných aktivit:

  • Výstavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum

Termíny výzvy: Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00 hod.

Období realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 1. 12. 2025

Alokace:   0,56 mld. Kč

Skupina oprávněných žadatelů:

  •  Městské části hl. města Prahy
  • Nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob)
  • Obce
  • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků

Současně musí platit, že žadatel vykonává činnosti ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a být uveden v Evidenci knihoven, která je k nalezení na následujícím odkazu:
(https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-cs-341)

Podporu lze poskytnout pouze subjektu (organizaci), která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti o poskytnutí podpory. Tento subjekt je zároveň konečný příjemce podpory, dále jen příjemce dotace.

Zveřejněná výzva ke stažení

Výzva

Příloha

Odkaz pro elektronické podání žádosti:
https://dpmkportal.mkcr.cz/default