Skip to content Skip to footer

Evidence profesního vzdělávání

Jaké řádky přibyly v Ročním výkazu?
 • Řádek 412 Profesní vzdělávání (počet pracovníků celkem) – celkový počet odborných zaměstnanců knihovny, nezávisle na velikosti jejich úvazku
 • Řádek 413 Profesní vzdělávání (počet hodin celkem) – celkový počet hodin za všechny odborné zaměstnance
 • Řádek 414 Počet odborných zaměstnanců, kteří splnili standard vzdělávání –celkový počet všech odborných zaměstnanců, kteří standard splnili
Jak standard Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny přesně zní?
 • Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin bez ohledu na výši pracovního úvazku.
 • Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 15 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.
Koho se to týká:
 • Všech odborných zaměstnanců knihovny.
 • Za odborné zaměstnance jsou považováni pracovníci na knihovnických pozicích dle Národní soustavy povolání (referenční knihovník, knihovník v přímých službách, knihovník v knihovně pro děti, knihovník správy fondů, knihovník katalogizátor, knihovník akvizitér, knihovník metodik, systémový knihovník, správce digitální knihovny, atd.). Pro vyhodnocení plnění standardu tedy není sledováno vzdělávání ekonomů, pracovníků údržby a řidičů.
Jaké kurzy a akce se mohou vykazovat:
 • knihovnické konference, semináře, přednášky, workshopy a e-learningové kurzy
 • vzdělávací akce a setkání pořádané Městskou knihovnou v Praze
 • jazykové kurzy
 • manažerské kurzy, interpersonální dovednosti
 • bloky věnované vzdělávání dle NSK
 • vzdělávání na univerzitách a další podobné akce, které mají charakter výuky a napomáhají k rozšíření odborných znalostí a dovedností
 • porady profesionálních i neprofesionálních knihoven
 • do odborného vzdělávání lze zahrnout také individuální studium odborné periodické i neperiodické literatury (časová dotace je max. 2 hodiny za kalendářní měsíc)

jedna pracovní hodina představuje 60 minut

do počtu hodin nelze započítávat cestu

Ke stažení

Evidence kulturních a vzdělávacích akcí

Pracovníci knihoven jsou povinni vykazovat kulturní akce, vzdělávací akce (z toho v oblasti ICT) a ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem. Dále návštěvníky internetu, návštěvníky kulturních akcí, návštěvníky vzdělávacích akcí a návštěvníky akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem.

Jakých řádků v Ročním výkazu se týká?
 • Řádek 206 Návštěvníci využívající internet v knihovny – celkový počet návštěvníků internetu
 • Řádek 207 Návštěvníci (kontaktních) kulturních akcí – celkový počet návštěvníků za rok
 • Řádek 208 Návštěvníci (kontaktních) vzdělávacích akcí –celkový počet návštěvníků za rok
 • Řádek 209 Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem –celkový počet návštěvníků za rok
 • Řádek 415 Kulturní, komunitní a volnočasové akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.) – celkový počet kulturních akcí za rok
  • Řádek 416 z ř. 0415 online (virtuální) kulturní, komunitní a volnočasové akce pro veřejnost – celkový počet kulturních online akcí za rok
 • Řádek 417 Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) –celkový počet vzdělávacích akcí za rok
  • Řádek 418 z ř. 0417 online (virtuální) vzdělávací akce pro veřejnost –celkový počet online vzdělávacích akcí za rok
  • Řádek 419 z ř. 0417 a 0418 vzdělávací akce v oblasti ICT (inform. a komunikačních technologií) –celkový počet vzdělávacích akcí v oblasti ICT za rok
 • Řádek 420 Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem – celkový počet ostatních akcí za rok, kde není knihovna hlavním pořadatelem, ale podílí se na akci/spolupracuje s daným pořadatelem.
Jak akce vykazovat v regionálním systému?

Každá z knihoven má ve Správě čtenářů vytvořené následující čtenáře s vícenásobným příchodem. Hvězdička znamená předřazení.

 • *Anonymní návštěvník
 • *Návštěvník internetu
 • *Kulturní akce
 • *Vzdělávací akce
 • *Vzdělávací akce v oblasti ICT
 • *Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem

Akce se v systému evidují tak, že dáte příchod „čtenáře“, zadáte počet návštěvníků a dáte odchod = tím je zapsaná 1 kulturní/vzdělávací akce s počtem návštěvníků.

Zprávy o výkonu regionálních funkcí