Skip to content Skip to footer

Knihovna Václava Šorela v Letňanech ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízí od října 2023 seniorům studium Virtuální univerzity 3. věku (VU3V).

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog. VU3V je proto vyhledávanou formou studia pro seniory, kteří mají chuť se dále vzdělávat napříč obory i těmi, kteří si touto cestou chtějí lépe orientovat v současném dění.

Jak je možné se do projektu zapojit a čím by mělo konzultační středisko (knihovna) pro studijní kurzy disponovat? Ptali jsme se Jany Jiráskové z Knihovny Václava Šorela.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání, kterou organizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Jejím cílem je poskytovat osobám v důchodovém věku zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, a to bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol, kde běžně prezenční vzdělávání seniorů probíhá v rámci tradičních Univerzit 3. věku. Tato forma vzdělávání zároveň vytváří vhodné prostředí pro vytváření sociálních vazeb mezi posluchači v daném místě.

Studium VU3V v sobě kombinuje prezenční výuku s distančním online přístupem ke studijním materiálům. Prezenční výuka probíhá v tzv. konzultačních střediscích (KS), které jsou rozesety po celé ČR. KS může být zřízeno nejen v knihovně, ale též na místním úřadě, v centru seniorů, ve škole apod. 

Ke studiu VU3V se mohou přihlásit všichni občané ČR a SR s nárokem na starobní důchod a dále invalidní důchodci bez rozdílu věku.

Hlavní podmínkou je dosažení důchodového věku nebo získání invalidního důchodu – viz výše. Zájemce o studium vyplní přihlášku v konzultačním středisku, které bude poté navštěvovat, a zaplatí poplatek. Základní výše poplatku je 400 Kč za semestr (jeden kurz). Podmínkou studia naopak není ukončené středoškolské vzdělání. Studovat VU3V tak mohou i zájemci se základním vzděláním.

Studium je semestrálního typu – zimní semestr probíhá od října do prosince, letní semestr od února do dubna. Před začátkem semestru KS vybere tematický kurz z široké nabídky kurzů na portále www.vu3v.cz. Každý z kurzů se skládá ze 6 videopřednášek, které jsou natočené vysokoškolskými pedagogy.

Vždy 1x za 14 dní pak probíhá společná prezenční výuka v KS. Posluchači zde zhlédnou připravenou videopřednášku a vyplní společný online test z probrané látky. 

Následně posluchači pokračují samostudiem a samostatným vypracováním online testů. 

Výukové materiály ke kurzům včetně videopřednášek, které mohou zhlédnout opakovaně, a přístupu k testům, jsou studentům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní přihlašovací údaje. 

Průběh studia v KS koordinuje a organizačně zajišťuje tzv. tutor. Tutor je kontaktní osobou v KS pro ČZU a má na starosti veškerou administrativu spojenou s provozem VU3V (přihlášky, platby, termíny atd.). Dále pomáhá řešit technické potíže na straně posluchačů, je přítomen a technicky zajišťuje průběh přednášek v KS apod.

Vzhledem k tomu, že studium probíhá částečně online, posluchač se neobejde bez mírně pokročilé znalosti práce na PC. Videopřednášky jsou koncipovány pro PC nebo notebook, na jiných zařízeních (mobil, tablet, smart TV atd.) nemusí jít spustit. Výhodou je, že pokud senior nevlastní svůj PC, studijní povinnosti může s úspěchem plnit i na čtenářském PC v knihovně. Nicméně posluchač VU3V se techniky a nových technologií nesmí bát.

Student by dále měl mít chuť učit se nové věci, rozšiřovat si své znalosti. Některé z kurzů jsou velmi odborné a studenti musí vyhledávat informace i nad rámec přednášek v jiných zdrojích (např. literatura, internet).

Dále je studium vhodné pro osamělé seniory, kteří si tímto způsobem mohou rozšířit své sociální vazby a studium VU3V tak může přinést výrazné zkvalitnění jejich života.

Úspěšný absolvent kurzu na konci semestru obdrží “Pamětní list”.

Pokud posluchač absolvuje 6 rozdílných kurzů, může se zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU a Praze – Suchdole, kde je mu předáno “Osvědčení o absolutoriu U3V”.

Absolventi celého cyklu mohou následně pokračovat studiem cyklu nového výběrem dalších šesti kurzů.

Přemýšleli jsme o rozšíření nabídky služeb pro seniory. U nás v knihovně pořádáme pro seniory v poslední době hlavně workshopy na témata jako je mediální gramotnost, trénink paměti a kognitivních schopností; dále nám běží počítačová poradna pro seniory s názvem “PC klub” a podobně. 

Během letních prázdnin 2023 naši knihovnu navštívila zástupkyně ČZU a zanechala zde informační leták k VU3V s kontakty. Ve spolupráci s naším zřizovatelem Úřadem MČ Praha 18 jsme uspořádali průzkum zájmu o studium VU3V mezi cílovou skupinou našich čtenářů a čtenářek v seniorském věku. Zájem se ukázal být dostatečně velký, proto jsme uzavřeli smlouvu s ČZU, proškolili se, a hned v říjnu 2023 jsme zahájili první semestr studia VU3V. Studenti si sami zvolili kurz s názvem “Genealogie. Hledáme své předky.” Kurz následně úspěšně absolvovalo 15 posluchačů.

Projekt je velmi dobře připraven. Už prvotní zaškolení tutorů je velmi důkladné a zároveň srozumitelné. V průběhu semestru (před i po něm) přicházejí důležité informace a termíny od ČZU s dostatečným předstihem a dobře vysvětlené. Pokud si tutor není čímkoliv jist, potřebuje vysvětlení nebo radu, pracovnice ČZU je na telefonu nebo e-mailu připravená pomoci. 

V naší knihovně máme momentálně za sebou 2 ukončené semestry. Skupina posluchačů z prvního semestru pokračovala ve studiu ve druhém semestru téměř nezměněna, počet posluchačů se lehce navýšil. Zpětná vazba od studentů ukazuje, že chodí na přednášky rádi a forma studia jim vyhovuje. I při běžných návštěvách knihovny se nám svěřují se svými studijními pokroky a za to jsme moc rádi. Jedna naše pilná posluchačka dokonce hned v prvním semestru sepsala esej k tématu Genealogie. 

Z řad posluchačů jsme se v minulém semestru setkali s postesknutím, že lektor není osobně přítomen na přednáškách. I to ale má své řešení. V rámci spolupráce s ČZU existuje možnost pozvat lektora do konzultačního střediska. Neváhali jsme a oslovili jsme lektora právě studovaného kurzu “Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě”, historika prof. PhDr. Jaroslava Čechuru, DrSc., který souhlasil s návštěvou a na 20. května je naplánována jeho přednáška u nás v knihovně.

Na podzim 2024 bude VU3V v naší knihovně pokračovat zimním semestrem, do kterého si sami studenti zvolili kurz na téma “Barokní architektura v Čechách”.

Výuka může probíhat v jakékoliv vhodné místnosti, záleží na počtu posluchačů. Jsou malé knihovny, které pořádají výuku pro jednotky studentů. Na druhé straně velké knihovny pořádají výuku pro desítky posluchačů ve velkých sálech. 

Pokud jde o techniku, nutný je počítač s připojením na internet, dataprojektor, plátno (bílá zeď) a ozvučení. 

Z naší praxe vyplynulo, že je vhodné zaškolit alespoň dva tutory tak, aby byli vzájemně zastupitelní. 

Pro získání více informací o VU3V doporučuji podívat se na portál www.vu3v.cz, kde jsou k dispozici i odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud máte kapacitu a prostor na provoz VU3V ve vaší knihovně, neváhejte a nabídněte tuto aktivitu svým čtenářům, určitě se stane oblíbenou součástí života ve vaší knihovně.

Text: Jana Jirásková, DiS., Knihovna Václava Šorela Letňany

Zdroj: Místní knihovna Letňany, vu3v.cz