Skip to content Skip to footer

Rozhovor s místostarostkou MČ Praha 19 paní Ivanou Šestákovou a knihovnicí Místní veřejné knihovny paní Ivetou Novotnou.

Mgr. Ivana Šestáková

Místostarostka a členka Rady Městské části Praha 19. Zároveň působí jako předsedkyně komise pro kroniku a historii, ve své gesci má také školská a kulturní zařízení.

Proč jste se rozhodli podpořit projekt nové knihovny ve vaší místní části?

V naší městské části již dlouhodobě plánujeme výstavbu multifunkční budovy, která by v sobě zahrnovala nejen knihovnu, ale nabízela by občanům i různé jiné možnosti společenského vyžití. Vizi takového multifunkčního kulturního centra máme připravenou již od roku 2012, neboť takové centrum nám zde chybí.  Nejprve jsme však investice v posledních letech museli použít na výstavbu budovy nové školy a sportovní haly, poté situaci zkomplikovala covidová epidemie. Takže teprve nyní dozrál čas a vracíme se zpět k myšlence výstavby knihovny a kulturního komunitního centra. 

Využili jste při financování i nějaké jiné zdroje než rozpočet MČ?

Financování tak rozsáhlého projektu není v současnosti vůbec jednoduché a MČ rozhodně nedisponuje s tak velkými prostředky, a to i v souvislosti s nedávnými výdaji do školství a sportu. Proto je pro nás stěžejní využít jakékoliv možnosti podpory i dotační nabídku z Národního plánu obnovy. Doufáme, že nám tato žádost vyjde a budeme tak moci začít s již připraveným projektem.

Na co jste se zaměřili při plánování nových prostor?

Hlavním cílem je vytvoření multifunkčního prostoru, který bude v sobě zahrnovat co nejširší nabídku kulturních služeb pro veřejnost. S architektem pracujeme na koncepci propojení několika prvků. V první řadě jde o poskytování klasických knihovnických služeb, samozřejmě za použití současných moderních technologií, dále vybudování společenského sálu, výstavních a kreativních prostor, jenž dosud výrazně postrádáme. Naši občané jsou velice společenští a tvořiví včetně propojení na naše školská zařízení, takže jsme velmi až lační po takových prostorách.

Koho byste chtěli novými prostory oslovit a jaké služby a aktivity bude knihovna nabízet?

Tak jak je uvedeno výše, naše nová knihovna se stane žádaným kulturním centrem celé MČ, a jejíž nabízené služby bude využívat co nejširší množství obyvatel. Knihovna bude poskytovat širokou škálu služeb pro všechny věkové kategorie. Pro děti a mládež zde vznikne samostatné oddělení, včetně herních prvků i klidové zóny, dále čítárna a studovna a nakonec velice potřebná kreativní dílna. Současně zde nalezne umístění i infocentrum jak, městské části, tak s vazbou na hl. m. Prahu, potažmo její okolí.

V jaké fázi je nyní projekt a kdy budou moci do nové knihovny zavítat první návštěvníci?

Momentálně se zpracovává interiérová studie a připravují se jednotlivé technické projekční návrhy na podání ke stavebnímu a zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele. Zatím se předběžně plánuje uvedení knihovny do provozu na jaře roku 2025. Vše bude záviset na potřebném získání finančních prostředků.

Bude knihovna něčím zajímavá?

Budova knihovny je zasazena do celkového revitalizačního projektu, který vzniká v bývalém průmyslovém komplexu PAL Kbely. Jsou to stavby, které si zachovávají prvorepublikový nádech, takže i prostory budoucí knihovny budou nádherným propojením historické industriální architektury a moderních prvků. Objekty i areál má svůj genius loci a tím pádem naše nová multifunkční knihovna do toho výborně zapadá svým espritem a bude střediskem i pro ostatní sousední městské části.

Iveta Novotná

Knihovnice kbelské knihovny. Kromě standardních knihovnických služeb se stará také o kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. V knihovně organizuje každoroční fotografickou soutěž.

Kde knihovna aktuálně působí a na jaké naráží limity?

Kbelská knihovna momentálně působí v budově radnice MČ Praha 19. Po mnohaletém stěhování z různě nepříliš vyhovujících prostor v rámci obce, zde nalezla v roce 2005 své nové působiště. Prostory, které obec knihovně poskytla, byly zrekonstruovány, moderně vybaveny a vznikla zde příjemná, bezbariérová knihovna, která však již delší dobu naráží na prostorové limity. Pro knihovnu je tak velkým problémem konání větších literárních a kulturních akcí, neboť vzhledem k navýšení populace v naší městské části výrazně stoupl počet jejích návštěvníků. Taktéž množství dětí, které pravidelně do knihovny docházejí na besedy či jiné programy, již není možné uspokojit. Například akce Pasování prvňáčků na čtenáře byla před lety uspořádána pro dvě první třídy, a tudíž jsme ji mohli uskutečnit v přímo v prostorách knihovny, momentálně máme tříd již pět, což je tedy samozřejmě nerealizovatelné. To samé se týká třeba i Noci s Andersenem, kdy bychom rádi nocovali s dětmi přímo v prostorách knihovny, to však kapacitně není možné. Taktéž to je i s besedami pro veřejnost. Samozřejmě se snažíme pořádání akcí příliš neomezovat, uskutečňujeme pravidelné vernisáže a besedy pro děti jak z MŠ tak i  ZŠ, ale prostorový handicap je značně omezující. 

Jaká byla vaše počáteční představa nové knihovny? A vyplnilo se vaše očekávání?

Novou budovu knihovny se snažíme koncipovat především jako společenské centrum, nabízející mnohostranné využití pro všechny návštěvníky. Prioritou je vytvoření samostatného zázemí pro pořádání literárních a kulturních akcí, tudíž velký důraz klademe na projekt multifunkčního společenského sálu, výstavních prostor a čítárny s klidovou zónou. To se díky výborné, a v mnoha ohledech velice  vstřícné spolupráci s architektem, úspěšně daří. Snažíme se, aby služby poskytované v nové knihovně byly co nejpřínosnější pro všechny obyvatele naší městské části, což daný projekt dokonale splňuje.

Na jaké nové služby se budou moci návštěvníci těšit?

Z již zmiňovaných společenských akcí, jejichž frekvenci chceme výrazně navýšit, což znamená zejména pravidelné pořádání literárních pořadů, besed, výstav a zájmových kroužků pro děti, bychom hlavně chtěli nově vznikající prostory nabídnout ke skutečně komunitnímu setkávání široké veřejnosti. K tomu bude sloužit i kreativní dílna, která poskytne využití pro výtvarné a rukodělné kurzy, jak pro děti, tak i pro seniory.  Nabídneme našim čtenářům především možnost trávení svého volného času v příjemném a inspirativním prostředí. Rádi bychom se výrazněji zapojili do různých celostátních akcí, které jsme doposud z kapacitních důvodů nemohli realizovat. Taktéž chceme aktivněji zapojit do dění v knihovně některé organizace a spolky působící v naší městské části a podstatně tak napomoci širšímu komunitnímu životu.

Chystáme rozšíření knihovního fondu o některé z dosud neposkytovaných  služeb, jako je půjčování  e-knih, tematických kufříků či titulů Kouzelného čtení s Albi tužkou.

Plánujete i zapojení nových technologií?

To je náš nejzásadnější úkol, chystáme v této oblasti velké změny.  Již v řádu několika týdnů budeme uskutečňovat zavedení technologie RFID, která zásadně zjednoduší jak výpůjční proces, zjednoduší práci nám knihovníkům např. při kontrole a revizi fondu, ale i díky bezpečnostním prvkům ochrání fond před případným zcizením. Zásadní inovativní změnou pro čtenáře bude možnost samoobslužného půjčování knih. Taktéž plánujeme pořízení výpůjčního a návratového boxu, a uvažujeme o zavedení půjčování e-knih. To vše v sobě ale zahrnuje nesmírné množství příprav, tak snad se nám podaří všechny plánované úkoly v dohledné době realizovat.

Probíhají už z vaší strany nějaké přípravy na provoz v nových prostorách?

Pochopitelně se připravujeme na náročný přesun knihovního fondu, v průběhu letošního léta budeme provádět celkovou revizi a třídění fondu, abychom následně převáželi do nových prostor pouze kvalitní a žádaný fond. Jak jsem již zmiňovala, zavedeme novou technologii RFID a díky dotačnímu programu VISK 3, kdy jsme mohli pořídit nový elektronický katalog NEK Profi, umožníme čtenářům samoobslužné půjčování knih. Aktuálně pracujeme i na změnách v knihovním řádu, kam musíme zakomponovat i ceník nově poskytovaných služeb. Zároveň tvoříme i nové webové stránky naší knihovny. Prostě práce víc než dost!  Chceme mít vše připravené tak, abychom po předání nových prostor mohli hned a bez vážnějších komplikací  začít spolehlivě fungovat. S panem architektem řešíme detailní interiérové prvky a momentálně sledujeme různé inspirační zdroje.

Jak se změní vaše každodenní práce?

Tak to bude asi skutečně velice výrazná změna a je to hlavně velká pracovní výzva. Nejdříve nás samozřejmě čeká nutné personální doplnění pracovníků, musíme se proškolit a následně seznámit i čtenáře s mnoha novými technologiemi. Vzhledem k tomu, že oproti stávajícímu stavu kdy jsme součástí budovy radnice MČ, budeme samostatná budova, musíme řešit i další následné technické problémy. Jsou před námi opravdu velké úkoly, které možná nebudou úplně jednoduché, ale budeme se snažit vše co nejúspěšněji zvládnout, abychom z nové knihovny měli všichni jen radost!