Skip to content Skip to footer

Výzva Malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky a zajistit tak další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

Celkem bylo ve výzvě Ministerstva kultury oceněno 35 projektů z 53 předložených, mezi které bylo rozděleno 840 milionů korun. Expertní komise pro výběr byla složena ze zástupců Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ústřední knihovnické rady. Při hodnocení byl kladen důraz na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a schopnost kooperativního financování při realizaci i udržitelnosti projektu.

Výsledky výzvy vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR 2. února 2024. Jsme velmi potěšeni, že uspěly i pražské místní knihovny, které získaly přes 70 milionů na rekonstrukce svých stávajících objektů, ale i výstavbu zbrusu nových knihoven v regionu.

Projekt předložený Městskou částí Praha-Slivenec je poměrně rozsáhlý. Ambiciózní plán počítá s rekultivací aktuálně nevyužívané lokality na okraji Slivence, kde by mělo vzniknout několik zcela nových objektů. Celý projekt vychází z inspirace okolní zástavbou a navazuje na původní zástavbu, která se zde nacházela v minulosti. Nová lokalita tak bude připomínat selská hospodářská stavení či původní dlouhé stodoly.

Samotný stavební program je rozdělen do dvou hlavních celků. Prvním z nich je bytový dům s 20 byty pro sociální bydlení. Kromě toho by měly v objektu mít místo také nebytové prostory určené pro maloobchod, služby a prostory občanské vybavenosti.

Druhá číst projektu zahrnuje samostatný objekt pro společenské a kulturní účely s multifunkčním sálem a knihovnou sloužící i jako komunitní centrum. To by mělo aspirovat na budoucí centrum společenského dění Slivence.

První část projektu byla zahájena již v roce 2022 demolicí stávajícího objektu bývalého ovčína, dokončena by měla být v roce 2024. Realizace druhé části, tedy kulturního centra, by měla trvat do roku 2028. Celkové náklady na projekt činí 5.880.000,- Kč + DPH, 65 milionu se městské části podařilo získat z fondu rozvoje dostupného bydlení, výstavba kulturně-společenského centra může počítat s dotací 40 mil. Kč z Národního plánu obnovy.

Projekt MČ Praha 19 počítá s revitalizací již existujícího průmyslového komplexu PAL Kbely. Jedná se z velké části o prvorepublikové objekty, které si dodnes zachovávají svůj genius loci. Budova nové knihovny by tak měla být propojením historické industriální architektury a moderních prvků. Objekt má ambice se stát centrem společenského dění nejen pro Kbely, ale i pro ostatní sousední městské části.

Hlavním cílem je vytvoření multifunkčního prostoru, který v sobě bude zahrnovat co nejširší nabídku kulturních služeb pro veřejnost. V první řadě jde o poskytování klasických knihovnických služeb, samozřejmě za použití současných moderních technologií, dále vybudování společenského sálu, výstavních a kreativních prostor, jenž dosud městská část výrazně postrádá.

Knihovna bude poskytovat širokou škálu služeb pro všechny věkové kategorie. Pro děti a mládež zde vznikne samostatné oddělení, včetně herních prvků i klidové zóny, dále čítárna a studovna a nakonec velice potřebná kreativní dílna. Současně zde nalezne umístění i infocentrum jak městské části, tak s vazbou na hl. m. Prahu, potažmo její okolí.

Projekt kulturního centra má městská část připraven již od roku 2012, bohužel se dlouhou dobu nedařilo shromáždit potřebné finanční prostředky na jeho výstavbu. Až letos MČ uspěla v dotační výzvě Malá kulturní a kreativní centra a získala více než 18 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Aktuálně již tedy realizaci projektu nic nebrání. Předběžně se plánuje uvedení knihovny do provozu na jaře roku 2025.

Městská část Praha-Dolní Chabry se do výzvy NPO přihlásila s projektem zaměřeným především na rekonstrukci a rozšíření stávající knihovny, která v roce 2022 získala titul Knihovna roku, a modernizaci kulturního centra jako prostoru pro vzdělávání, kulturu a kreativitu pro širokou skupinu místních obyvatel od dětí po seniory. MČ získala na tento projekt dotaci ve výši 11, 5 mil. Kč.

Projekt zahrnuje vytvoření pódia a sezení před knihovnou s možností venkovního promítání. Sama knihovna by měla být rozšířena od o 47 m2 proskleného prostoru v severním dvoře areálu budovy. Tato nová skleněná místnost bude přímo propojena se stávající knihovnou a nabídne prosvětlený moderní prostor k využití pro nejrůznější účely jako například kreativní dílny. Rekonstrukcí projdou i nynější prostory knihovny, čajovny a Kulturního centra jako celku. Nové vybavení, jeho rozložení a přesuny depozitáře umožní vznik například čtenářského koutku, studovny či adekvátního zázemí pro knihovnice, ale také místo pro shromažďování a kvalitně osvětlené výstavní prostory. Perličkou projektu a lákadlem pro mnohé návštěvníky může být využití sklepní místnosti k vybudování interaktivního prostoru s únikovou hrou.

V průběhu letošního roku počítá městská část se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení a výběrem zhotovitele rekonstrukce. K realizaci by mohlo dojít v roce 2025 s dokončením a otevřením pro návštěvníky od roku 2026.

zdroje: Slivenec, Kbely, Dolní Chabry, NPO